Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

KraftBier
Gevestigd te Tilburg
Kapitein Hatterasstraat 1-10, 5015 BB, Tilburg
KvK-nummer: 62639064

Artikel 1 – Definities
Aanbieding: iedere door KraftBier gedane aanbieding van goederen via onder andere een op maat
gemaakte offerte, of via de/een website.
Professionele Afnemer: een rechtspersoon die voor bedrijf/beroepsmatige doeleinden met KraftBier
een overeenkomst is aangegaan of aan wie KraftBier een aanbod heeft gedaan.
Niet-Professionele Afnemer: een natuurlijk persoon die voor privédoeleinden met KraftBier een
overeenkomst is aangegaan of aan wie KraftBier een aanbod heeft gedaan.
Afnemer: de Professionele Afnemer en de Niet-Professionele Afnemer gezamenlijk.
KraftBier: de eenmanszaak KraftBier
Overeenkomst: overeenkomsten tussen KraftBier en Afnemer.
Product(en): alle door KraftBier aangeboden zaken, waaronder geleverd bier, alsmede eventuele
diensten die worden aangeboden door KraftBier.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van KraftBier, zoals
iedere Aanbieding, offerte, order- en/of opdrachtbevestiging, op de Overeenkomst tussen KraftBier en
Afnemer en de daaraan voorafgaande onderhandelingen.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen KraftBier
en Afnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van toepassing op de tussen partijen gesloten
Overeenkomst indien en voor zover partijen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat deze andersluidende voorwaarden op de
Overeenkomst van toepassing zijn.
2.4. Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing, wanneer KraftBier die
uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Afwijkende voorwaarden van de Afnemer zijn op met KraftBier
gesloten Overeenkomsten niet van toepassing en binden KraftBier niet.
2.5. Het door de Afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een Aanbieding of
bevestiging van een Overeenkomst, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing ervan.
2.6. De Afnemer met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden,
aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere aanbiedingen van KraftBier
en Overeenkomsten tussen Afnemer en KraftBier.
2.7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende Overeenkomsten, order- en
opdrachtbevestigingen en leveringen alsmede op wijzigingen in het genoemde met Afnemer. Afnemer
wordt in dat geval bekend geacht te zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1. Alle Aanbiedingen, prijslijsten etc. van KraftBier zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor
aanvaarding bevat en deze termijn nog niet is verstreken. Opdrachten en acceptaties van Aanbiedingen
door de Afnemer zijn onherroepelijk. KraftBier is pas gebonden indien zij de Order schriftelijk heeft
bevestigd.
3.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met aard en omvang geen offerte en/of
opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.
3.3. KraftBier behoudt zich het recht voor een bestelling van de Afnemer af te wijzen of slechts onder
nadere voorwaarden in behandeling te nemen.
3.4. Onjuistheden in de orderbevestiging van KraftBier dienen binnen twee (2) werkdagen na de datum
van de orderbevestiging schriftelijk aan KraftBier te worden bericht, bij gebreke waarvan de
orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan
gebonden is.
3.5. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden KraftBier alleen indien zij
dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.6. De Afnemer dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten
en de daarbij behorende verpakking, verpakkingsmateriaal, beschrijvingen, afbeeldingen, etikettering en
andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van
overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege
is voor risico van de Afnemer.
3.7. Aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.8 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
3.9 Wijzigingen door de Afnemer in een Overeenkomst en/of bestelling zijn slechts en pas op dat
moment voor KraftBier bindend, nadat de wijzigingen schriftelijk door KraftBier zijn bevestigd.
3.10 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van de voltooiing van de uitvoering en/of levering daardoor worden beïnvloed. KraftBier zal de Afnemer
hierover informeren. Indien de uitvoering en/of levering in verband met wijzigingen wordt vertraagd,
heeft KraftBier recht op een verlenging van een eventueel in de Overeenkomst vastgestelde termijn.
3.11 Alle kosten die bij een Aanbieding niet konden worden voorzien en/of die ontstaan doordat de
Afnemer wijzigingen in de Overeenkomst en/of bestelling aanbrengt, worden aan de Afnemer
doorberekend. KraftBier zal de Afnemer hierover informeren.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom
4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, en de onderscheidingstekens
daarvan, en met betrekking tot alles wat KraftBier, al dan niet in opdracht van Afnemer, ontwikkelt,
vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en
afbeeldingen, komen toe aan KraftBier. Dit geldt ook voor recepten tenzij anders overeengekomen.
4.2. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt KraftBier zich de
rechten en bevoegdheden voor die KraftBier toekomen op grond van de aan haar toekomende
intellectuele eigendomsrechten. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die
bij deze algemene voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit
de overeenkomst tussen partijen.
4.3. Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KraftBier
merk- en handelsnaamaanduidingen en/of andere op de Producten en/of op de verpakkingen vermelde
informatie te verwijderen, dan wel deze informatie te beschadigen of te wijzigen. Voorts is het Afnemer
niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen of schade toe te brengen aan de door KraftBier geleverde
Producten.
4.4. Alle door KraftBier eventueel verstrekte informatie, zoals Aanbiedingen, offertes, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software en/of andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van KraftBier en zijn uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt voor het
doel waarvoor de betreffende informatie is verstrekt en mogen niet door haar zonder voorafgaande
toestemming van KraftBier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4.5. KraftBier garandeert niet dat de Producten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten
van derden en vrijwaart Afnemer niet terzake van schade die eventueel ten gevolge van een inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van derden mocht ontstaan. Afnemer vrijwaart KraftBier voor
aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Afnemer
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst door KraftBier worden
gebruikt.

Artikel 5 – Prijzen
5.1. Door KraftBier opgegeven of met KraftBier overeengekomen prijzen zijn gesteld in Euro’s en zijn
inclusief alle kosten zoal verpakkingen en accijnzen, maar exclusief BTW voor de Professionele Afnemer
en inclusief BTW voor de Niet-Professionele Afnemer.
5.2. KraftBier is gerechtigd om voor opdrachten beneden een door KraftBier vastgestelde omvang een
toeslag voor administratiekosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het
sluiten van de Overeenkomst bij KraftBier geldende regeling.
5.3. Indien na de Aanbieding en/of het tot stand komen van een Overeenkomst kostprijsbepalende
factoren wijzigen, door welke oorzaak dan ook, is KraftBier gerechtigd de prijzen dien overeenkomstig
aan te passen. KraftBier zal hiervan de Afnemer in kennis stellen.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
6.1. KraftBier zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft KraftBier het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KraftBier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de Overeenkomst, tijdig en in de door KraftBier gewenste vorm aan KraftBier worden verstrekt.
6.4. Afnemer draagt er zorg voor dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. KraftBier is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig
zijn van de gegevens die door Afnemer aan KraftBier zijn verstrekt.

Artikel 7 – Levertijd en aflevering
7.1. Opgegeven levertijden en levertermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen
als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht KraftBier niet tot schadevergoeding en geeft de
Afnemer niet het recht zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te
schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre
KraftBier niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht
heeft gegeven. KraftBier is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de Overeenkomst door
KraftBier benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet
tijdige levering van door KraftBier benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voorzover
nodig verlengd. KraftBier zal Afnemer hiervan op de hoogte brengen.
7.3. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van KraftBier ontstaat ten
gevolge van het niet voldoen door de Afnemer aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
7.4. Indien volgens de Overeenkomst een vooruitbetaling dient te worden gedaan door de Afnemer,
vangt de levertijd slechts aan nadat deze betaling door KraftBier is ontvangen.
7.5. De Producten zijn voor risico en rekening van de Afnemer vanaf de aflevering, zelfs al is de eigendom
nog niet overgedragen. Het volledige risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de
Producten gaat over op de Afnemer op het moment van aflevering.
7.6. KraftBier is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorging te honoreren.
Gaat KraftBier daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.
7.7. KraftBier is bevoegd een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat
gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
7.8. KraftBier is niet gebonden aan een gewenste leveringsdatum indien de Afnemer deze vermeldt op
een bestelling. KraftBier zal de Afnemer informeren over de daadwerkelijke leveringsdatum wanneer
deze door KraftBier is vastgesteld, tenzij in de Overeenkomst een leveringsdatum is overeengekomen.
7.9. Indien KraftBier in verband met de levering van de Producten voor de verpakking en het vervoer
kratten, pakkisten, dozen, pallets en/of andere hulpmaterialen ter beschikking heeft gesteld of door een
derde ter beschikking heeft doen stellen, heeft de Afnemer de verplichting deze hulpmaterialen, retour
te zenden in onbeschadigde staat en op eigen kosten, naar het door KraftBier opgegeven adres, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Afnemer hierin in gebreke blijft, zullen de kosten van
vervanging, dan wel van reparatie en/of herstel in rekening worden gebracht bij de Afnemer.

Artikel 8 – Overmacht
8.1. Indien KraftBier door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding
van schade, kosten of rente.
8.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor KraftBier tijdelijk of blijvend niet in
staat is aan haar verplichtingen te voldoen, waaronder mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar,
terrorisme, oproer, werkstakingen, brand, waterschade, overstroming, ongeval of ziekte van personeel,
bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer,
door KraftBier onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet
uitsluitend van de wil van KraftBier afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of
diensten door derden die door KraftBier zijn ingeschakeld.
8.3. Indien sprake is van een overmachtsituatie is KraftBier bevoegd de Overeenkomst voor het niet
uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien dat gebeurt dan is KraftBier
niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan Afnemer.
8.4. Indien KraftBier bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
8.5. KraftBier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat KraftBier haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 9 – Gebreken en reclame
9.1. Goederen worden geleverd zonder recht van retour, behoudens hetgeen in dit artikel en in artikel 12
is opgenomen. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door KraftBier geleverde Producten, dan zal
zij de betrokken Producten geheel danwel gedeeltelijk vervangen danwel een redelijke prijsreductie
toepassen danwel de Overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, een en ander ter keuze en uitsluitend ter
beoordeling van KraftBier. Deze garantie geldt tot de uiterste gebruiksdatum danwel
houdbaarheidsdatum.
9.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het
verwerken door de Afnemer van de Producten, het door (personeel van) de Afnemer ondeugdelijk of in
strijd met door of namens KraftBier gegeven instructies vervoeren, bewaren of gebruiken van Producten
danwel door ander dan het normale voorziene gebruik.
9.3. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten dient bij aflevering
op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief
dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren.
9.4. De Afnemer dient binnen vijf (5) werkdagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk bij KraftBier
te reclameren, of in ieder geval uiterlijk binnen dertig (30) dagen na (af)levering schriftelijk te worden
gemeld aan KraftBier. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op KraftBier.
9.5. Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht KraftBier in de gelegenheid te stellen de Producten te
(laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de Producten
waarover is gereclameerd ter beschikking van KraftBier te houden, op straffe van verval van ieder recht
op reclame en/of vervanging.
9.6. Retourzending aan KraftBier van verkochte Producten, om welke reden dan ook, kan slechts
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van KraftBier.
Zonder voorafgaande toestemming hoeft KraftBier een retourzending niet te aanvaarden. De Producten
blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Afnemer.
9.7. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Producten geven de Afnemer geen recht
tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Producten.
9.8. De Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van KraftBier binnen vijf (5) werkdagen na de
factuurdatum schriftelijk aan KraftBier mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de
factuur te hebben goedgekeurd.
9.9. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.
9.10. Na constatering van een tekortkoming in een Product is de Afnemer verplicht om al datgene te
doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling
daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
10.1 KraftBier behoudt zich de eigendom van alle geleverde en te leveren Producten voor, totdat al haar
vorderingen ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan,
waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer
Overeenkomsten.
10.2 Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is KraftBier gerechtigd de
haar toebehorende Producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich
bevinden. Afnemer geeft nu reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan KraftBier of
door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KraftBier zich
bevinden en die zaken terug te nemen.
10.3 De nog niet betaalde Producten en alle Producten waar het eigendomsvoorbehoud van KraftBier op
rust zijn niet vatbaar om te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Afnemer is verplicht
de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare
eigendom van KraftBier te bewaren.
10.4 Afnemer is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom deugdelijk,
alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op eerste aanzegging ter
inzage te geven aan KraftBier. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars uit hoofde van
voornoemde verzekeringen zullen, zodra KraftBier te kennen heeft dit te wensen, door Afnemer aan
KraftBier worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van KraftBier jegens Afnemer.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht KraftBier zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 Door KraftBier geleverde Producten, die onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt.
10.7 Indien door KraftBier Producten worden teruggenomen onder de werking van dit artikel, dan zal de
waarde van deze Producten in mindering worden gebracht op de openstaande factuurbedragen die door
Afnemer moeten worden voldaan. KraftBier heeft het recht de waarde van de Producten te bepalen op
het moment van terugname en neemt daarbij de waarde in het economische verkeer van dat moment
als uitgangspunt.

Artikel 11 – Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van KraftBier te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum via de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de
wijze als op de factuur vermeld. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
11.2 KraftBier heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op
andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
11.3 Indien KraftBier goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen uit de
Overeenkomst niet zal nakomen, is KraftBier voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst
gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Afnemer op verzoek en ten
genoegen van KraftBier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de
Overeenkomst.
11.4 Nadat de door KraftBier gestelde termijn tot zekerheidstelling is verstreken, of door weigering tot
zekerheidsstelling, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en kan KraftBier de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst middels een aan de Afnemer gerichte schriftelijke verklaring ontbinden en het
reeds geleverde terugnemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, rente en schade,
winstderving daaronder begrepen.
11.5 KraftBier is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
11.6 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen is Afnemer van rechtswege in verzuim en is Afnemer t
verplicht om een vertragingsrente te betalen op het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldatum
tot aan de dag van volledige betaling. Bij de Niet-Professionele Afnemer betreft dit de wettelijke rente.
Bij de Professionele Afnemer betreft dit een rente van 1,5 % per maand. Indien een Niet-Professionele
Afnemer, na een ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen waarin de gevolgen van het verzuim
zijn vermeld, nog steeds in gebreke blijft om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, heeft KraftBier
het recht om aanspraak te maken op de wettelijk toegestane incassokosten. Indien een Professionele
Afnemer na een ingebrekestelling nog steeds in gebreke blijft om aan de betalingsverplichtingen te
voldoen, heeft KraftBier het recht om aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten
welke worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,–.
Daarnaast heeft KraftBier het recht om alle daadwerkelijk gemaakte (juridische) kosten op de
Professionele Afnemer.
11.7 De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
KraftBier is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de
Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan KraftBier schuldig
is/zijn.
11.8 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een
overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt,
(voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van
toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer
wordt gelegd en/of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan
verliest. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden KraftBier hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.9 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde
kosten en boete, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
11.10 KraftBier heeft het recht de aflevering van Producten op te schorten indien en zodra de Afnemer in
gebreke is met de betaling van een geldsom uit hoofde van eerdere Overeenkomsten met KraftBier.

Artikel 12 – Annulering Professionele Afnemer / Herroepingsrecht Niet-Professionele Afnemer
12.1. De Professionele Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Professionele Afnemer
een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden alle met het oog op de
uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van KraftBier en de
winstderving door KraftBier, te vermeerderen met BTW, aan KraftBier te vergoeden.
12.2. De Niet-Professionele Afnemer kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
Product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.
Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de Niet-Professionele Afnemer het Product heeft ontvangen.
Tijdens de bedenktijd zal de Niet-Professionele Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de
verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Niet-
Professionele Afnemer het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen. Als de Niet-Professionele Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit
binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan KraftBier. Na deze melding zendt de Niet-
Professionele Afnemer het Product terug. De Niet-Professionele Afnemer draagt de rechtstreekse kosten
van het terugzenden van het Product. Nadat het Product in goede staat door KraftBier is ontvangen zorgt
KraftBier voor terugbetaling van het door de Niet-Professionele Afnemer betaalde bedrag.

Artikel 13 – Advisering
13.1. Alle door KraftBier gegeven adviezen en door KraftBier verstrekte mededelingen en opgaven over
onder meer de eigenschappen van door KraftBier te leveren Producten zijn geheel vrijblijvend en worden
door KraftBier verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. KraftBier verleent terzake geen enkele
garantie.
13.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende
uit informatieverstrekking en/of advisering door KraftBier, is KraftBier niet aansprakelijk. De Afnemer
vrijwaart KraftBier tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld van KraftBier.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op KraftBier wegens
gebreken in of met betrekking tot de door KraftBier geleverde of ter beschikking gestelde Producten
ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van KraftBier. Afnemer
kan KraftBier slechts aansprakelijk houden voor directe schade die onmiddellijk, rechtstreeks gevolg is
van een aan KraftBier toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst.
14.2 KraftBier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt
bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en/of stagnatieschade en niet voor
schade welke redelijkerwijs door de Afnemer voorkomen en/of beperkt had kunnen worden.
Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat de Afnemer KraftBier terstond na ontdekking van de
tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en KraftBier een redelijke termijn geeft om de
tekortkoming te herstellen.
14.3 Schade aan Producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking, toegebracht
door de Afnemer, is voor rekening en risico van de Afnemer.
14.4 In alle gevallen waarin KraftBier gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger
zijn dan, ter keuze van KraftBier, hetzij de factuurwaarde van de geleverde Producten waarbij een reeks
van gelijke en/of onderling samenhangende, schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als
een gebeurtenis, hetzij indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
KraftBier het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
14.5 KraftBier is niet aansprakelijk voor de door de Afnemer en/of een derde geleden schade voor zover
deze schade het gevolg is van:
a. het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van de geleverde Producten;
b. het niet in acht nemen van de door KraftBier verstrekte voorschriften en andere aanwijzingen;
c. het zonder schriftelijke toestemming van KraftBier, door de Afnemer of derden aanbrengen dan wel
trachten aan te brengen van wijzigingen aan een geleverd Product;
d. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege de
Afnemer verstrekte gegevens;
e. overmacht.
14.6 Iedere vordering op KraftBier, tenzij deze door KraftBier is erkend, vervalt door het enkele verloop
van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
14.7 De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de onderhavige
algemene voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van
KraftBier en ieder ander die door KraftBier in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld dan wel gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie
KraftBier geleverde Producten betrekt.
14.8 Indien en voor zover de Afnemer enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is zij
gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en KraftBier te vrijwaren voor
verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
14.9 Afnemer is gehouden om KraftBier te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen in het kader van alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van KraftBier in deze
algemene voorwaarden in de verhouding met de Afnemer is uitgesloten.

Artikel 15 – Producten met beperkte houdbaarheid
15.1 Bij Producten met een beperkte houdbaarheid dienen de bewaarvoorschriften door de Afnemer
stipt te worden nageleefd.
15.2 De Afnemer staat ervoor in dat Producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum of
uiterste verkoopdatum na het verstrijken van die datum niet meer voor verkoop, gebruik of consumptie
worden aangeboden.
15.3 De Afnemer vrijwaart KraftBier tegen aanspraak van derden tot vergoeding van schade die het
gevolg is van gebruik dan wel consumptie van de Producten na de uiterste verkoop- of
houdbaarheidsdatum, evenals tegen de daaruit voor KraftBier voortvloeiende kosten.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding
16.1 KraftBier is in ieder geval bevoegd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de
Overeenkomst buiten rechte en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding, te ontbinden indien:
a. Afnemer is tekortgeschoten in de nakoming van een materiële verplichting van de Overeenkomst;
b. Afnemer tekortschiet in een wettelijke verplichting of verplichting uit andere hoofde jegens KraftBier;
c. Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling
is verleend, op de Afnemer een soortgelijke regeling van toepassing is geworden of de Afnemer
anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft
verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
d. Afnemer buiten faillissement, surseance of andere gelijksoortige regeling haar schuldeisers een
akkoord heeft aangeboden;
e. Afnemer is opgehouden te bestaan of is ontbonden.
16.2 KraftBier behoudt naast het recht op opschorting en/of ontbinding steeds haar recht op volledige
schadevergoeding van de door haar geleden schade.
16.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KraftBier op de Afnemer
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 – Vertegenwoordiging
17.1. Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de
aansprakelijkheid van die anderen, tegenover KraftBier aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 18 – Overdracht
18.1 Ingeval KraftBier haar rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden overdraagt aan
een derde, doet KraftBier hiervan tijdig mededeling aan de Afnemer.
18.2 Afnemer is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden over te
dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KraftBier.

Artikel 19 – Slotbepalingen
19.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet
rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling
de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
19.2 Alle geschillen tussen KraftBier en de Professionele Afnemer zullen uitsluitend worden beslecht
door de bevoegde rechter in eerste aanleg van de rechtbank Oost-Brabant. Bij een geschil tussen
KraftBier en de Niet-Professionele Afnemer is de rechtbank van de woonplaats van de Niet-Professionele
Afnemer bevoegd.
19.3 Op alle Overeenkomsten die door KraftBier worden gesloten en op deze voorwaarden is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
19.4 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende zaken, waarvan de werking
tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980)
uitdrukkelijk uitgesloten.
19.5 Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend, ook
indien